Samenvatting PARKREGLEMENT Kijkduinpark

Faciliteiten van het park

Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico.

 

Gebruik Accommodatie

De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere vakantieverblijven worden verplaatst

In, om of op de Accommodatie mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte.

De Gast is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Bij niet aanwezig zijn in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie (en in geval van Kampeerplaatsen op de Accommodatie) te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst.

Fietsen mogen niet tegen de vakantieverblijven worden geplaatst.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen op kampeerplaatsen en bij verhuur verblijven zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

 

Hygiëne en onderhoud

Het is niet toegestaan vogels of andere dieren in het park te voeren. Het achterlaten van etenswaren in het park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden.

Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken.

Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de parkmanager op een daartoe aangewezen plaats.

Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

 

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.

Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is.

Op de meeste parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen terstond te worden opgevolgd.

Parkeren

In het algemeen wordt één auto per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven.

Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen.

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen.

Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gast komen.

Veiligheidseisen

De Gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel terzake terstond op te volgen. 

Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of de auto’s te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Het is verboden schade- of sloopauto’s, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, alsmede andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben.

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Het is verboden om in het park gebruik te maken van scooters, brommers, elektrische step en/of overige  elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootmobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de parkmanager, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze op schrift is gesteld.

Op elk park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden.

Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de Accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Verboden (overig)

Het is verboden:

  • huis aan huis reclame te bezorgen;
  • zaken (van deur tot deur) te verkopen op het park;
  • diensten aan te bieden;
  • een onderhandse of openbare verkoping te houden;
  • alcohol te gebruiken buiten de Accommodatie en/of buiten de horecagelegenheden;
  • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in de Accommodatie;
  • tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben;
  • (vuur)wapens in bezit te hebben.

 

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.

Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van De Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.

Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van De Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom tin rekening te brengen.

 

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden of dit Parkreglement beslist de parkmanager.